วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

http://auttechnobung.blogspot.com/ นายอรรถพร เฟื่องมา

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551
บันทึกงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เดือนพฤศจิกายน 2551

สัปดาห์ที่1

..........................................วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. เข้าที่ฝึกงานทีวีบูรพา พี่ๆให้แนะนำตัวและแนะนำ
ให้รู้จัดกับพี่ๆในบริษัทและช่วยพี่ถอดเทปรายการแผ่นดินไท
เวลา 13.00 น ช่วยพี่หาข้อมูลการลักษาทางเลือกในอินเทอร์เน็ต
ของรายการแผ่นดินไท และจัดแฟ้มเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
ที่เป็นข็อมูลนำไว้ประกอบเรื่องราวในรายการแผ่นดินไทยและลาพี่ๆ
เดินทางกับที่พักเวลา18:00น.
.........................................วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
เวลา 9.00 น. รายงานตัวและช่วยพี่ตรวจงานวีดิโอรายการ
แผ่นดินไทย ถอดเทปรายการ และบันทึกรายการแผ่นดินไทลง
แผ่นซีดีและศึกษาการถ่ายทำงานษสารคดีกับพี่ๆในทีมงาน
เวลา 13.00 น บันทึกรายการแผ่นดินไท ตอนธนาคารต้นไม้
ลงแผ่นซีดี และช่วยพี่บันทึกเทปรายการ กบนอกกะลา
พี่ประสาน (คิวผู้ดำเนินรายการ)
........................................วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. รายงานตัวและช่วยพี่ตรวจงานวีดิโอรายการ
แผ่นดินไท ถอดเทปรายการ และบันทึกรายการแผ่นดินไทลง
แผ่นซีดีเวลา
13.00 น. ช่วยพี่ถอดเทปรายการสัมภาสเพื่อนนักศึกษา
ประชุมวางแผ่นที่จะไปถ่ายทำนักศึกษาพยาบาลชุมชน
บันทึกรายการแผ่นดินไท ตอนธนาคารต้นไม้ ต้อน 2
ลงแผ่นซีดี
........................................วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.รายงานตัวและช่วยพี่ตรวจงานวีดิโอรายการ
แผ่นดินไท และศึกษาการตัดต่อรายการแผ่นดินไท
เวลา 13.00 น.บันทึกงานของรายการลงคอมพิวเตอร์
โดยแบ่งเป็นตอน ตอนละ 5 นาที

........................................วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. รายงานตัวและช่วยพี่ประสานงาน ตรวจงานวีดิโอ
รายการ แผ่นดินไท และศึกษาการตัดต่อรายการแผ่นดินไท
บันทึกงานของรายการลงคอมพิวเตอร์โดยแบ่งเป็นตอน
ตอนละ 5 นาที 3 ม้วน DV
เวลา 13.00 น. รายงานตัวและช่วยพี่ตรวจงานวีดิโอ
รายการแผ่นดินไท และศึกษาการตัดต่อรายการแผ่นดินไท
บันทึกงานของรายการลง คอมพิวเตอร์โดยแบ่งเป็นตอน
ตอนละ 5 นาที 15 ม้วน DV
เดินทางกับถึงที่พัก เวลา 02:00 น.

สัปดาห์ที่ 2

........................................วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. เดินเอกสารประชุมการเดินทางไปถ่ายงาน
พยาบาลอาสาติดตั่งเครื่องพิมพ์
เวลา 13.00 น. ช่วยพี่จัดของถ่ายคิวพิธีกรกบนอกกะลา
ศึกษาการตัดต่องานของรายการแผ่นดินไท
........................................วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. วันหยุดนะครับ....................................
เวลา 13.00 น.
.......................................วันที่ 10พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. ประชุมการดำเนินการในกองถ่ายเช็คอุปกรณ์
การถ่ายทำรายการแผ่นเดินไท ตอยพยาบาลอาสาที่จังหวัดขอนแก่น
เวลา 13.00 น. ช่วยพี่ตรวจงานวีดิโอ รายการแผ่นดินไท
และศึกษาการตัดต่อรายการแผ่นดินไท
......................................วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. ประชุมการดำเนินการในกองถ่ายเช็คอุปกรณ์
การถ่ายทำและออกเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น
เวลา 13.00 น. 16.00 น.ถึงที่พักโรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแก่น
......................................วันที่ 12พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองถ่ายที่ ม.ขอนแก่น เก็บภาพบันยากาศ
การลงพื้นที่ของนักศึกษาพยาบาล(การเดินทางไปลงชุมชน)

เวลา 13.00 น. ถ่ายง่นสัมภาษณ์น้องๆพยาบาลอาษา
.....................................วันที่13 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
.....................................วันที่ 14พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.

สัปดาห์ที่ 3

...................................วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
...................................วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
....................................วันที่17 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
....................................วันที่18 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
....................................วันที่19 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.นำข้อมูลของรายการแผ่นดินไทลงคอม ตอน ต้นทุนเด็ก
เวลา 13.00 น.ช่วยพี่แต้งตัดต่องานรายการแผ่นดินไทตอน ต้นทุนเด็ก
..................................วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. นำข้อมูลงานรายการแผ่นดินไทลงคอม
เวลา 13.00 น.
..................................วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. นำข้อมูลของรายการแผ่นดินไทลงคอม ตอน ต้นทุนเด็ก 2
เวลา 13.00 น. นำข้อมูลของรายการแผ่นดินไทลงคอม ตอน ต้นทุนเด็ก 2
ม้วนที่1-13

สัปดาห์ที่ 3

..................................วันที่ 22พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
.................................วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
..................................วันที่ 24พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
..................................วันที่25 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
..................................วันที่ 26พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
.................................วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น.
เวลา 13.00 น.
..................................วันที่ 28พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองของรายการคนค้นฅน
รับหน้าที่ถ่ายวีดีโอ
เวลา 13.00 น. ออกกองของรายการคนค้นฅน
รับหน้าที่ถ่ายวีดีโอ

สัปดาห์ที่ 4

..................................วันที่29 พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองถ่ายทำรายการแผ่นดินไท
ตอนต้นทุนเด็กที่ราชบุรี ณ ค่ายบูรฉัตร
เวลา 13.00 น. ออกกองถ่ายทำรายการแผ่นดินไท
ตอนต้นทุนชีวิตเด็กที่ราชบุรี ณ ค่ายบูรฉัตร (ต้นทุนเด็ก2)
..................................วันที่ 30พฤศจิกายน 2551
เวลา 8.30 น. วันหยุด
เวลา 13.00 น.